Kreditna pogodba v švicarskih frankih in ničnost

Krediti v švicarskih frankih so postali dokončno in končno nični! Novica je pretresla finančni svet – kreditna pogodba v švicarskih frankih je bila razglašena za neveljavno leta 2023! Sodne odločitve so bile vse bolj naklonjene posojilojemalcem, saj je Vrhovno sodišče začelo potrjevati sodbe nižjih sodišč, kar je pripeljalo do ugotovitve, da so kreditne pogodbe v švicarskih frankih dejansko nične. Ta odločitev se nanaša predvsem na kreditne pogodbe, sklenjene med leti 2004 in 2008.

Zakaj so kreditne pogodbe v švicarskih frankih nične?

Osnova za uveljavljanje povračila preplačila kredita izhaja iz pomanjkljive dolžnosti banke do posojilojemalcev. Banke so bile neprofesionalne pri predstavljanju posledic podpisa pogodbe v švicarskih frankih, kar je privedlo do težav za kreditojemalce. Pomanjkljivo izvedena pojasnila so pustila posojilojemalce brez ustreznih informacij o potencialnih spremembah, ki bi lahko nastale zaradi posojila v tuji valuti.

Krediti v švicarskih frankih, sklenjeni med leti 2004 in 2008, so bili razglašeni za nične zaradi nepoštenih praks bank. Pri sklepanju teh pogodb banke niso ustrezno pojasnile potencialnih tveganj, ki bi jih posojilojemalci lahko doživeli zaradi nihanj menjalnega tečaja. Posledično so bili potrošniki zavedeni, saj niso bili ustrezno obveščeni o možnih ekonomskih posledicah pogodbe.

Pripoznanje ničnosti kreditov v švicarskih frankih s strani Vrhovnega sodišča RS in Ustavnega sodišča RS izhaja iz ugotovitve, da so bili pogodbeni pogoji zavajajoči in nepošteni. Skladnost s to zahtevo evropskega prava je bila priznana tudi za kredite, sklenjene pred finančno krizo leta 2009.

kredit švicarski franki (1)
Kredit v švicarskih frankih je postal ničen. Zakaj je temu tako?

Razlaga sodne prakse glede ničnosti kreditne pogodbe v švicarskih frankih?

Splošno izhodišče Evropskega sodišča je, da je treba pri presoji neuravnoteženosti upoštevati nacionalno pravo, ki bi se uporabljalo, če pogodbeni pogoji ne bi obstajali. Ključni test je, kako se obravnavani pogoj razlikuje od pravil, ki veljajo, kadar ni dogovora med strankama, in v kolikšni meri postavi potrošnika v manj ugoden položaj v primerjavi z dispozitivno določbo nacionalnega prava. Pomembno je tudi upoštevati pravni položaj potrošnika ob upoštevanju sredstev, ki so mu na voljo za prenehanje uporabe nepoštenih pogojev. Presoja se ne sme omejiti zgolj na ekonomski vidik, saj že resen poseg v pravni položaj potrošnika, ki ga zagotavljajo veljavni nacionalni predpisi, lahko povzroči znatno neravnotežje.

V zadevi C-229/19 je Sodišče EU odločilo, da lahko pogoj povzroči znatno neravnotežje, tudi če bi do njega prišlo le v določenih okoliščinah, medtem ko bi v drugih okoliščinah isti pogoj lahko koristil potrošniku. Tak pristop preprečuje, da bi ponudniki izkoristili nepošten pogoj in ga vključili v pogodbo, pri čemer bi računali na dejstvo, da se v določenih okoliščinah ne bi uresničil.

Nedavne odločitve Sodišča EU v združenih zadevah C-776/19 do C-782/1938 in C-609/19 (zadeve Paribas), ki so prav tako obravnavale kredite v švicarskih frankih, poudarjajo, da je preglednost pogodbenega pogoja pomemben element pri presoji njegove nepoštenosti. Pri oceni, ali pogodbeni pogoj povzroči znatno neravnotežje, je treba upoštevati vse okoliščine, ki bi bile poklicnemu dajalcu kredita znane ob sklenitvi pogodbe, zlasti glede na njegovo strokovno znanje o možnih nihanjih menjalnih tečajev in povezanih tveganjih. Če prodajalec ni izpolnil zahteve po preglednosti, lahko taki pogoji potrošniku naložijo nesorazmerno tveganje, zlasti v zvezi s stroški gibanja terminskih menjalnih tečajev.

Na tej pravni podlagi je Vrhovno sodišče Republike Slovenije v zadevi II Ips 8/2022 z dne 19. 4. 2023 poudarilo, da krediti v tuji valuti sami po sebi niso nepošteni, vendar neustrezna pojasnila glede potencialno neomejenega obsega obveznosti lahko povzročijo znatno neravnotežje. Razkorak med informacijskim položajem ponudnika, ki prenaša tveganje na potrošnika, in slednjim, ki je manj informiran glede netipičnega in neobvladljivega tveganja, lahko ustvari znatno neravnotežje v škodo potrošnika.

Kdo je upravičen do povračila preplačila, ker nična kreditna pogodba v švicarskih frankih?

Nudimo pravno pomoč posameznikom, ki so sklenili kreditne pogodbe v švicarskih frankih, in imajo pravno podlago za zahtevo povračila škode. Za tiste, ki še niso odplačali posojila, se lahko pridobi tudi začasna odredba za zadržanje odplačevanja anuitet. Tudi tisti, ki so že odplačali svoje kredite, bodo prejeli pravnomočne sodne odločbe.

Vrhovno sodišče je ugotovilo, da so bili učinki valutnega tveganja pri posojilnih pogodbah prikriti posojilojemalcem, kar je bilo v nasprotju s poštenostjo in vestjo banke. Nepoštene prakse bank so vključevale pravne trike in pasti, ki so posojilojemalce pustile brez ustrezne ozaveščenosti o potencialnih posledicah.